Corner-2

Legislativa

V roce 2014 jsou zrušeny veškeré podpory fotovoltaickcýh systémů a je tedy prakticky jediné řešení instalace autonomních systémů pro vlastní spotřebu - např. pro ohřev vody.

rok 2013

Distribuční společnost na základě zákonů přijatých od EU musí vykupovat energii z obnovitelných zdrojů .

Zákon: zákon č. 458/200 Sb., v § 23 odst. 1 stanovuje právo výrobce připojit zařízení k elektrizační soustavě za určitých podmínek, stanovených tímto zákonem, a dále je zde § 31, odst. 2, který se týká připojení obnovitelných zdrojů

Garantovaný výkup po dobu 20 let

Zákon: č. 364/2007sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

Výši podpory (tzv. feed in tarif) určuje Energetický regulační úřad formou "výkupních cen" a "zelených bonusů".

Důležité odkazy


Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Jeden z nejmodernějších zákonů o OZE v Evropě, jenž postavil schéma podpory výroby zelené elektřiny na nejlepších evropských zkušenostech. Tato zákonná regulace upravuje v souladu s právem Evropských společenství - Směrnice 2001/77/EC způsob podpory výroby elektřiny z OZE v platnosti od 1.8.2005.

Vyhláška 475/2005 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti vyhláška ERÚ č. 364/07 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb. Zásadním ustanovením pro fotovoltaiku je zde změna indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let.


Udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

  • Vyhláška 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
  • Vyhláška 363/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

International Solar Energy Society vydala dokument Bílá kniha ISES: Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti , která uvádí důvody pro zavedení účinných vládních politik celosvětového využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň poskytuje dostatečné informace, jak zavedení těchto účinných vládních politik urychlit. Tezí Bílé knihy je, že celosvetové úsilí o přechod k obnovitelným zdrojům energie by se mělo stát jedním z hlavních bodu národních i mezinárodních politických programů.


Bílá kniha EU o budoucnosti v obnovitelných zdrojích energie. Cílem je podporovat to, co bylo nazýváno trvale udržitelnou mobilitou, a to mimo jiné prostřednictvím zajištění rozvoje dopravních systémů, které by přispívaly k systému trvale udržitelného rozvoje a respektovaly životní prostředí a zejména snižování emisí CO2