Corner-1

PV test - diagnostická laboratoř

Na stránky naší nezávislé diagnostické laboratoře můžete přejít zde: www.pvtest.cz

Bezmála dvacet let jsme věnovali výzkumu, abychom mohli přijít s nedestruktivní hloubkovou analýzou a testováním fotovoltaických panelů. Díky tomu dnes snadno získáte například podklady pro reklamaci panelu. V oboru jsme uznávanou autoritou, naše výsledky vám nikdo ze stolu nesmete.


Potřebujete posudek na FVE například při koupi elektrárny?.. využijte náš technický audit (technické due diligence)
 • komplexní posudek technického stavu
 • vymezení rizik
 • návrhy řešení problémů
 • zkoumání konstrukcí, kabeláže, střídačú, panelů, projektu, dat výroby atd.
 • nezávislý posudek od diagnostické laboratoře

Nemůžeme nezmínit, že výsledek je ovlivněn dílčími výstupy z jednotlivých metod a dává obraz vad a kvalit konkrétních vzorků.

VA ANALÝZA – FLASH TEST

 • Změří voltampérové charakteristiky fotovoltaického panelu na kalibrovaném testeru.Flash Test01
 • Funguje jako základní metoda pro posouzení elektrického výkonu fotovoltaického panelu a jeho případných odchylek.
 • Slouží jako jediné směrodatné kritérium pro reklamace elektrických vlastností panelu.

Pro přesnější posouzení příčin sníženého výkonu panelu je nutné použít (jednu z) následujících diagnostických metod:

TERMOKAMERA

Metoda, jejíž výsledky jsou považovány za klíčový ukazatel kvality vzorku. Často se však zapomíná na správnou interpretaci výsledků a jejich doplnění o analýzy dalšími metodami.

 • Rychlá a efektivní metoda pro lokaci vad, které mohou způsobovat ztráty elektrického výkonu panelu.Termokamera
 • Metoda pracující na principu detekce infračervené části spektra, která je pro lidské oko neviditelná. Samotná termovize nestačí k prokázání vad panelu. Přítomnost teplejších oblastí sice může mít vliv na jeho elektrické charakteristiky, ale také nemusí.

Typy defektů, které můžeme pomocí termovize odhalit:

 • Přechodový odpor v pájeném spoji,
 • přechodový odpor v konektoru,
 • nízký paralelní odpor jednotlivého solárního článku (interní zkrat ve struktuře solárního článku),
 • vadnou nebo propustně pólovanou překlenovací (bypass)diodu,
 • rozdíly ve voltampérových charakteristikách jednotlivých fotovoltaických článků v jednom modulu,
 • zastínění jednotlivých článků nebo jejich částí.

ELEKTROLUMINISCENCE

Tato metoda pracuje na opačném principu než termokamera – místo osvícení a výroby proudu se panelu proud dodá. Panel pak vydává záření, které snímá vědecká CCD kamera.

 • Metoda zviditelňuje rozložení proudů v daném panelu (jeho článcích) a zvýrazňuje nehomogenity a případné lokální poruchy. Elektroluminiscence
 • V obrazu získaném elektroluminiscencí jsou patrná černá a světlá místa, plně funkční monokrystalický solární článek pak má homogenní rozložení světlé barvy. V případě multikrystalických solárních článků zobrazí tato metoda i monokrystalické domény a jejich přechody na domény sousední, jinak orientované.

Typy defektů, které můžeme pomocí elektroluminiscence odhalit:

 • Praskliny a mikropraskliny v článku,
 • přerušenou metalizaci na jednotlivých článcích,
 • elektricky neaktivní části panelu (části článků nebo celého řetězce),
 • ostatní nehomogenity – odhalení technologických chyb vzniklých ještě před zapouzdřením článků do fotovoltaického panelu (nehomogenní výpal vodivých past, difúze apod.).

MOBILNÍ MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK

Jde o efektivní metodu pro vyhodnocení voltampérových charakteristik jednotlivých panelů. Provádí se přímo na konstrukci ve fotovoltaické elektrárně.

Co tato metoda dokáže?

 • Odhalí odchylky ve voltampérových charakteristikách panelů bez časově a finančně náročných testů v laboratoři,
 • doplní měření při podezření na aktivovanou překlenovací diodu (vadný string v panelu),
 • současně přesně změří teplotu panelu a intenzitu osvětlení kalibrovaným pyranometrem (ISO 9060:1990(E) Secondary standard).

KLIMATICKÁ KOMORA - UMĚLÉ STÁRNUTÍ

Zkoušky v klimatické komoře (dle norem ČSN/IEC) zajišťují zrychlené stárnutí
testovaných solárních panelů. Zjistíte tak, jaké budou mít solární panely vlastnosti po
několikaletém provozu za standardních klimatických podmínek.Komora

 • Zkouška teplotním cyklováním zatěžuje díky rychlým teplotním změnám vzorek,
  tak, že následně vlivem rozdílných hodnot koeficientu tepelné roztažnosti materiálů
  různých částí solárního panelu dochází odhalení skrytých vad (vadné pájení, poškození
  článků, delaminace, snížení výkonu a izolačního odporu).
 • Zkouška mrznoucí vlhkostí ukáže snížené odolnosti solárního panelu proti vlhkosti,
  která při rychlém zchladnutí ve struktuře panelu vymrzne.
 • Zkouška vlhkým teplem ověří odolnost panelu vůči dlouhodobému působení vlhkosti
  a tepla (42 dní). U panelů s poškozenými solárními články dochází často k výraznému snížení jejich výkonu.

Klimatická komora je vhodná i pro provádění zátěžových zkoušek jiných typů technických produktů
(automobilový průmysl, elektronika, stavebnictví, strojírenství…).